Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


กตส. ร่วมเปิดงาน"OTOP TO AEC… มรดกของแผ่นดิน จากท้องถิ่นสู่สากล” ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม     เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
เป็นประธานเปิดงาน "OTOP TO AEC… มรดกของแผ่นดิน จากท้องถิ่นสู่สากล”
โดยมีผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมด้วยนายประยวน พันธ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ ผู้บริหารกรมตรวจบัญชี สหกรณ์ และครูบัญชีอาสา
เข้าร่วมงาน ณ ตลาด
คลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร
     ทั้งนี้ งานดังกล่าว จัดโดยกระทรวงมหาดไทย ระหว่างวันที่ 3 – 25 พฤศจิกายน 2558
เพื่อสร้างโอกาสให้เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยได้มีแหล่งจำหน่ายสินค้า และเป็น
การเชื่อมโยงการตลาดจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรง โดยภายในงาน มีสินค้ามาจัดแสดง
และจำหน่ายกว่า 330 รายการ ประกอบด้วย สุดยอดอาหารเลิศรส OTOP ชวนชิม 4 ภูมิภาค
การจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด และพลาดไม่ได้กับไฮไลท์พิเศษภายในงานทั้ง "OTOP สู่ AEC”
ที่จะมีการนำเอาผลิตภัณฑ์ที่ก้าวสู่ตลาดต่างประเทศและได้รับความนิยมจากหลายประเทศทั่วโลก
มาแสดงให้คนไทยได้ร่วมภาคภูมิใจ และได้เห็นถึงศักยภาพของภูมิปัญญาไทยที่ก้าวไกลสู่สากล
การจัดแสดงการพัฒนาโครงการ "OTOP Next 2.0” ตามที่รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
ได้กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาและยกระดับสินค้า OTOP ของไทยในระยะต่อไปมาจัดแสดงด้วย

      ในโอกาสนี้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้ร่วมจัดทำนิทรรศการบัญชีในหัวข้อ "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ด้วยองค์ความรู้ทางบัญชี” เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกในการ สร้างวินัยทางการเงิน เพื่อให้รากฐานชีวิต
ของประชาชน มีความมั่นคง ด้วยการบริหารจัดการการดำรงชีวิตของตนเองด้วยองค์ความรู้ทางบัญชี


ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ที่
http://www.moac.go.th

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional