Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.พิษณุโลก จัดอบรมโครงการให้การศึกษาอบรมหลักสูตร " พัฒนาครูบัญชีอาสา” โครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางต้นทุนอาชีพ     เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก
นำโดย นางสาวเนื่องบุญ วรรณโก หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
พิษณุโลก
พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด จัดอบรมโครงการให้การศึกษาอบรม
บัญชีอาสา หลักสูตร "พัฒนาครู” โครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางต้นทุนอาชีพ
เพื่อให้ครูบัญชีรับทราบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ
มีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชี
ต้นทุนอาชีพ สามารถนำข้อมูลทางบัญชีมาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์
วางแผน ประกอบอาชีพได้ รวมทั้งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ถ่ายทอดความรู้ด้านบัญชี เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือของครูบัญชีอาสา
ในพื้นที่ โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 90 คน ณ โรงแรมวังแก้ว อ.เมือง
จ.พิษณุโลกติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional