Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.อุบลราชธานี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธร จังหวัดอุบลราชธานี จำกัดเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 นายมงคล จันทร์ส่อง หัวหน้าสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ
ภูธรจังหวัดอุบลราชธานี จำกัด
เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงาน
การวิเคราะห์ข้อมูล เปรียบเทียบข้อมูลกับอัตราส่วนสำคัญของสหกรณ์
ออมทรัพย์เฉลี่ยที่มีขนาดใหญ่มากให้กับสหกรณ์
โดยมี พ.ต.อ.ไพโรจน์
มังคลา รองประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี จำกัด
เป็นประธานการประชุม
ณ ห้องประชุมฟองจันทร์ ชั้น 4 ตึก President
มหาวิทยาลัยการจัดการอิสเทิร์น อุบลราชธานี


ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional