Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ขอนแก่น ร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การปิดบัญชีสิ้นปี"     เมื่อวันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น
นำโดย
นายประสิทธ์ พรหมประภัศร์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
ขอนแก่น
ร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การปิดบัญชีสิ้นปี" เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
รับการอบรมได้ทราบระเบียบและคำแนะนำที่สำคัญเกี่ยวกับการบัญชี ขั้นตอน
การปิดบัญชีสิ้นปี และจัดทำงบการเงินตามคู่มือการจัดทำงบการเงินรูปแบบใหม่
ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเป็นไปอย่างมีมาตรฐานตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กำหนด และนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติและปิดบัญชีสิ้นปีของสหกรณ์ได้อย่างถูกต้อง
โดยมี
นายไพโรจน์ ยงดี ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
แห่งประเทศไทย จำกัด (ช.ส.ค.) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เป็นประธาน
เปิดการอบรม พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น เป็นวิทยากร
บรรยายในหัวข้อ กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและคำแนะนำที่เกี่ยวกับการเงินการ
บัญชีของสหกรณ์ ณ ห้องประชุม สถาบันพัฒนาเครดิตยูเนี่ยน จังหวัดขอนแก่นติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional