Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
รตส. เฝ้า ฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม จ.ศรีสะเกษ     เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558 นางนฤมล พนาวงศ์ รองอธิบดีกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์
พร้อมด้วยนางสุนันทา เทพสาร ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชี
และการสอบบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 นางจุไรรัตน์ เทพบุรี
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ
และบุคลากรในสังกัด
เฝ้า ฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจำปี
2558
ณ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional