Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
          กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมลงนาม MOU กับกรมส่งเสริมสหกรณ์
และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน บูรณาการความร่วมมือ
เพื่อป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินผ่านกิจการสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ และสำนักงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ลงนามบันทึกความเข้า
ใจว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินผ่านกิจการสหกรณ์ (MOU) เพื่อสนับสนุนนโยบายด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการ
เงินแก่การก่อการร้าย โดยได้รับเกียรติจากพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี และ
ร่วมเป็นสักขีพยาน ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องแคทลียา
โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

     นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กล่าวว่า การลงนามความ
ร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการ บูรณาการร่วมกันระหว่างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์
และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้ายของสหกรณ์ ซึ่งจะส่งผลให้การตัดวงจรการประกอบอาชญากรรม อันเป็นความผิด
มูลฐานตามกฎหมายดังกล่าว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและสอดคล้องกับมาตรฐาน
สากล โดยประสานความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่สนับสนุนการทำงานของทั้งสามหน่วย
งาน ตลอดจนสนับสนุนด้านวิชาการ สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ หรือการดำเนินการอื่นใดตามที่แต่ละ
หน่วยงานร้องขอ โดยอยู่บนพื้นฐานความจำเป็น ความเหมาะสม และภายใต้กรอบกฎหมายที่ให้
อำนาจ
     อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวอีกว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และกรมส่งเสริม
สหกรณ์ ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลสหกรณ์ จะดำเนินการตรวจสอบสหกรณ์ตามอำนาจหน้าที่
โดยในส่วนของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จะให้ความร่วมมือในการให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การเงิน การบัญชีของสหกรณ์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านสอบบัญชีหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างหน่วยงาน ซึ่งหากพบว่ามีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย จะได้ดำเนินการแจ้งไปยังสำนักงาน ปปง. เพื่อดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
     ทั้งนี้ นอกจากจัดให้มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินผ่านกิจการสหกรณ์ (MOU) ระหว่าง ๓ หน่วยงานแล้ว ภายใน
งานยังจัดให้มีการสัมมนาเรื่อง แนวทางปฏิบัติตามมาตรการในการดำเนินธุรกรรมการเงินของ
สหกรณ์ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อให้ข้าราชการกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์และกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญใน
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และสามารถให้คำแนะนำแก่สหกรณ์ให้ปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายได้ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสำนักงานปปง. เข้าร่วมสัมมนา จำนวน ๒๕๐ คน.


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional