Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ลำปาง จัดอบรมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี(ครูบัญชีอาสา) ปี 2559     เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
จัดอบรมโครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ
แก่อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) ปี 2559
เพื่อ
เสริมสร้างทักษะความพร้อม และพัฒนาขีดความสามารถของครูบัญชี
อาสา สำหรับการสร้างเครือข่ายในการถ่ายทอดความรู้ด้านบัญชี สอนแนะ
การจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพแก่สมาชิก รวมทั้งสร้างแรงจูงใจเพื่อให้เกิด
ความร่วมมือในการถ่ายทอดความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมี นายสุพจน์
เตระจิตร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง เป็นประธานเปิดการอบรม

ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง
จังหวัดลำปางติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional