Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.พัทลุง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ "ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด” จังหวัดพัทลุง ประจำปี 2558     เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง เข้าร่วม
กิจกรรมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ "ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด”
ประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 1
ร่วมกับหน่วยงานราชการในจังหวัดพัทลุง
เพื่อให้ประชาชนน้อมนำหลักธรรม คำสอนทางพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติ และได้
ร่วมทำความดีด้วยการเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ ไหว้พระ สวดมนต์
เจริญจิตภาวนาและการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในสังคม
โดยมี
นายวินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธี ณ วัดเขาป้าเจ้
ตำบลแพรกหา อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional