Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ขอนแก่น ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นครั้งที่ 4/2558     เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 นายประสิทธิ์ พรหมประภัศร์ หัวหน้า
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 4/2558
เพื่อ
ทำหน้าที่ขับเคลื่อนการดำเนินการตามนโยบายและแนวทางการพัฒนาการ
เกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกำหนดโครงการกิจกรรม
พัฒนาการเกษตรของจังหวัดให้สอดคล้องกัน เพื่อขับเคลื่อนภาคเกษตรกร
ของประเทศให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล
โดยมีนายกำธร ถาวรสถิตย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานอนุกรรมการฯ
ณ ห้องเสียงแคน
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional