Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ศรีสะเกษ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการจัดทำบัญชีของวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลผักไหม      เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 นางจุไรรัตน์ เทพบุรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษ พร้อมด้วยนางสาวกุลธิรัตน์ เพ็งจันทร์ เจ้าหน้าที่โครงการวิสาหกิจ
ชุมชน
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการจัดทำบัญชีของวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริม
และผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลผักไหม
ซึ่งเป็นวิสาหกิจในพื้นที่โครงการส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อแนะนำให้วิสาหกิจชุมชนสามารถใช้ข้อมูลทางบัญชี
ในการบริหารงานได้อย่างต่อเนื่อง โดยวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ได้ใช้โปรแกรมระบบ
บัญชีแยกประเภท และระบบสมาชิกและหุ้นและเงินให้กู้ที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ ในการจัดทำบัญชีของกลุ่มได้อย่างเป็นปัจจุบันติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ที่
http://www.moac.go.th


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional