Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ลำปาง จัดโครงการประสานความร่วมมือและเตรียมความพร้อมเพื่อรับบริการตรวจสอบบัญชี ปี 2559     เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย
นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
จัดโครงการ
ประสานความร่วมมือและเตรียมความพร้อมเพื่อรับบริการตรวจสอบบัญชี
ปี 2559
เพื่อให้สหกรณ์ได้รับความรู้ ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการบริการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ และเตรียมความพร้อมทั้งด้าน
การจัดทำงบการเงิน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนางานสหกรณ์
ระหว่างสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กับสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองลำปาง จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional