Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตท.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลการทำธุรกรรมเชิงลึกของสหกรณ์ (Scan ธุรกรรมสหกรณ์)     เมื่อวันที่ 20 – 22 ตุลาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 นำโดย
นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี
เป็นประธาน
ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลการทำธุรกรรมเชิงลึกของ
สหกรณ์ (Scan ธุรกรรมสหกรณ์)
เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรด้านงานสอบบัญชี
อย่างต่อเนื่อง ให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจสหกรณ์
ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสหกรณ์ สามารถปฏิบัติงานสอบบัญชีสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 100 คน
ณ ห้องชลาลัย โรงแรมชลจันทร์ พัทยา รีสอร์ท อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional