Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการ สอ.ครูภูเก็ต จก.      เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต ร่วมประชุม
คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
ซึ่งเป็นสหกรณ์ที่ตรวจสอบ
โดยภาคเอกชน โดยมี นางจุฑามาศ เมืองสง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ภูเก็ต
ร่วมให้คำแนะนำในการเร่งรัดลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
เพื่อไม่ให้กระทบกับการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ ห้องประชุมสหกรณ์
ออมทรัพย์ครู จำกัด ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional