Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ขอนแก่น ร่วมประชุมโครงการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรแบบแปลงใหญ่จังหวัดขอนแก่น ปี 2559    เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น
นำโดย นางหวานใจ สาแก่งทราย นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

เข้าร่วมประชุมโครงการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรแบบแปลงใหญ่
จังหวัดขอนแก่น ปี 2559
เพื่อพิจารณาเสนอแปลงต้นแบบตามแนวทาง
การลดต้นทุนการผลิตและการเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตรด้วยระบบ
การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2559 จังหวัดละ 1 แปลง
ณ ห้องประชุม
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น


ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional