Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.กาฬสินธุ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ     เมื่อวันที่ 12-16 ตุลาคม 2558 นางสุธินี เจริญพร หัวหน้าสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์
เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ หลักสูตร ระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Working Papers :EWP) และหลักสูตร การใช้โปรแกรมระบบบัญชี
สหกรณ์ครบวงจรสำหรับสหกรณ์ภาคเกษตร (FAS)
เพื่อให้บุคคลากร
ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ลักษณะการทำงานของโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์
ครบวงจร และระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง และควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปตามระบบที่กำหนดไว้ได้
โดยมี
บุคลากรของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย
ให้ความรู้
ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ที่
http://www.moac.go.th


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional