Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.พัทลุง จัดนิทรรศการทางบัญชีในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เสริมสร้างความจงรักภักดี สามัคคีปรองดอง ประจำเดือนตุลาคม 2558     เมื่อวันที 15 ตุลาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง นำโดย
นางวิภา มิตรารมย์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง
พร้อมด้วย
ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการคลินิกบัญชี
ในงาน
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เสริมสร้างความจงรักภักดี สามัคคีปรองดอง
ประจำเดือนตุลาคม 2558
พร้อมทั้งให้บริการสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่าย
ในครัวเรือน บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ และบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการเงินให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป
ให้รู้รายได้ ลดรายจ่าย และมีวินัยที่ดีด้านการออม
โดยมีนายวินัย บัวประดิษฐ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดงาน
ณ โรงเรียนประภัสสรรังสิต
หมู่ที่ 4 ตำบลนาท่อม อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุงติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional