Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จำกัด     เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ
นำโดย นางเทวีรัตน์ ไชยชาติ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล
ศรีสะเกษ จำกัด
เพื่อให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อให้
เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
ณ ห้องประชุมกิตติรังสี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional