Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.เพชรบุรี ร่วมประชุมการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2559 ระดับจังหวัด     เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 นางบุญศรี บุญเส้ง หัวหน้าสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี
เข้าร่วมประชุมการสรรหาปราชญ์เกษตร
ของแผ่นดิน ประจำปี 2559 ระดับจังหวัด
เพื่อพิจารณาคัดเลือกปราชญ์
เกษตรของแผ่นดินของจังหวัดเพชรบุรี สาขาละ 1 คน เพื่อเป็นการยกย่อง
และเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทรงภูมิปัญญาด้านการเกษตรสาขาต่างๆ ซึ่งเป็นผู้มี
ความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์สมควรเป็นปราชญ์เกษตรของ
แผ่นดิน โดยได้รับการดูแลด้านสวัสดิการ และสนับสนุนให้มีการถ่ายทอด
องค์ความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถสู่สังคม
โดยมี พ.ต.ท.มล.กิติบดี
ประวิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม
ศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) ชั้น 1


ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ที่
http://www.moac.go.th


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional