Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.เพชรบุรี จัดอบรมซักซ้อมการปฏิบัติงานการตรวจสอบบัญชีโดยใช้โปรแกรม ACL และระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ (EWP)      เมื่อวันที่ 13 – 14 ตุลาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี จัดอบรม
ซักซ้อมการปฏิบัติงานการตรวจสอบบัญชีโดยใช้โปรแกรม ACL และระบบกระดาษ
ทำการอิเล็กทรอนิกส์ (EWP) โดยมี นางสาวเนตรทิพย์ เฮงคราวิทย์ นักวิชาตรวจสอบ
บัญชีชำนาญการ เป็นวิทยากรให้ความรู้
แก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เพื่อให้สามารถ
นำไปปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักงาน
ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์เพชรบุรีติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional