Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.พิษณุโลก ร่วมนิทรรศการโครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน"     เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก นำโดย
นางสาวเนื่องบุญ วรรณโก หัวหน้า สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก
ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ในการจัดทำบัญชี ตามโครงการเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อหลวง”
ในวโรกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ครบ 87 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 จำนวน 4 ด้าน คือ ความมั่นคง
ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านอื่นๆ
โดยมีนายโอภาส กลั่นบุศย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน
เปิดงาน
      ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพ่อหลวงของปวงชน
ต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ อันเป็นผลมาจากพระอัจฉริยะภาพด้านน้ำ
สร้างความร่วมมือและความตระหนักรู้ของคนในชาติ ให้เห็นแนวทางการใช้
ประโยชน์จากน้ำอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด ณ สำนักงาน อ.ต.ก.
จังหวัดพิษณุโลกทุ่งทะเลแก้ว ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลกติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional