Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.เชียงใหม่ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 จำกัด     เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่
นำโดย นางรจนา ชิตทะวงค์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ
ตระเวนชายแดนที่ 33 จำกัด
เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี
และรับทราบแนวทางการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะในการดำเนิน
กิจการของสหกรณ์ ณ หอประชุมวัฒนะ กองกำกับการตำรวจตะเวน
ชายแดนที่ 33 (ค่ายสมเด็จพระบรมราชชนนี) อำเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional