Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตท.5 จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานฯ ในพื้นที่ประจำเดือนตุลาคม 2558    เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 นำโดย
นางอังคณา มหคุณากร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5

เป็นประธานการประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 ประจำเดือนตุลาคม 2558
เพื่อซักซ้อม
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ติดตามงาน รับทราบผลความก้าวหน้าผลการ
ปฏิบัติงาน และวาระต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
โดยมีบุคลากรในสังกัด จำนวน 24 คน เข้าร่วม
ประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานีติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional