Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


อตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฎิบัติงานในพื้นที่ สตท. 2     เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2558 นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
พร้อมคณะผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงาน
ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 โดยมี นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การบัญชีและการสอบบัญชี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ที่ 2
พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ที่ 2 และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมรับทราบนโยบายในการปฎิบัติงาน เพื่อให้
การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งนำเสนอ ปัญหา อุปสรรค ในการปฎิบัติงาน
ณ โรงแรมทวาราวดี จังหวัดปราจีนบุรี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional