Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.นครนายก ร่วมจัดนิทรรศการคลินิกบัญชี ในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ให้ประชาชนจังหวัดนครนายก" ครั้งที่ 1      เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก นำโดย
นางสาวสาหร่าย ใจดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก
พร้อมด้วย
บุคลากรในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการคลินิกบัญชี ในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์
บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ให้ประชาชนจังหวัดนครนายก"

ครั้งที่ 1 โดยให้บริการสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุน
อาชีพ และบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำบัญชีไปใช้เป็นเครื่องมือในการ
แก้ไขปัญหาความยากจน สร้างวินัยทางการเงิน และวางแผนการใช้จ่ายในชีวิต
ประจำวันและการประกอบอาชีพได้ โดยได้รับเกียรติจาก นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานเปิดงาน
ณ วัดกุฎีเตี้ย หมู่ที่ 3 ตำบลอาษา
อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายกติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional