Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ขอนแก่น ร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ 5     เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น นำโดย
นายประสิทธ์ พรหมประภัศร์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น
และนางวีรภรณ์ บุญญานุสนธิ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ
ร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ 5 ประจำเดือนตุลาคม
2558
โดยมีนางอังคณา มหคุณากร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5
เป็นประธานการประชุม
เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ติดตามงาน
รับทราบผลความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน และวาระต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีบุคลากร
ในสังกัดเข้าร่วมประชุม จำนวน 24 คน ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์ที่ 5 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional