Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.พัทลุง ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2557-2560)     เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง นำโดย
นางวิภา มิตรารมย์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง เข้าร่วมประชุม
รับฟังความคิดเห็นการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2557-2560)
เพื่อให้การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2557-2560) ฉบับทบทวน
รอบปี 2560 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามขั้นตอนและกระบวนการที่กฎหมาย
กำหนด โดยมีนายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน
การประชุม ณ ห้องประชุมกาบบัว ศาลากลางจังหวัดพัทลุงติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional