Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตท.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2559 (Road Map 59)     เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 นำโดย
นางสาวสมควร วิบูลย์เชื้อ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1
เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2559 (Road Map 59)

โดยมีวาระสำคัญ อาทิ นโยบายของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในปีงบประมาณ
2559 และแนวทางการปฏิบัติงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในปีงบประมาณ
2559 Change…for the better (Road Map 59)
โดยมีหัวหน้าสำนักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์ฯ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่โครงการฯ
ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1
เข้าร่วมประชุม จำนวน 155 คน
ณ ห้องแกรนด์ บอลลูม โรงแรมศรีอู่ทอง
แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรีติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional