Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส. ขอนแก่น จัดอบรมหลักสูตร การใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรสำหรับสหกรณ์ภาคเกษตร     เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น
นำโดย นายประสิทธิ์ พรหมประภัศร์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ขอนแก่น
เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
การใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรสำหรับสหกรณ์ภาคเกษตร
แก่บุคลากรของสำนักงานฯ และสหกรณ์ที่สนใจ จำนวน 35 คน เพื่อพัฒนา
ความรู้และเพิ่มพูนทักษะให้สามารถใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นเครื่องมือช่วยในการตรวจสอบบัญชี และ
สามารถแนะนำการใช้งานให้แก่สหกรณ์ได้
โดยมีนางสาวสกุลรัตน์ หวานจิตต์
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวศุภธิดา เศรษฐวิศาล
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ และนายรัฐคุปต์ มูลธิยะ จ้าหน้าที่ระบบ
งานคอมพิวเตอร์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้
ณ ห้องประชุมสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional