Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


อตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามงานในพื้นที่ สตท.3     เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานในพื้นที่สำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3
รวมทั้งแนะแนวทางในการปฏิบัติงานปี 2559 เพื่อให้
การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมี
นางสาวหรรษลักษณ์ บรรดิษ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการ
ตรวจสอบบัญชีเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ที่ 3
พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์และบุคลากรในสังกัด
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 ร่วมให้การต้อนรับ ณ สำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์นครราชสีมาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional