Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ลำปาง เข้าร่วมประชุม 3 ฝ่าย สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านจู้ด จำกัด     เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2558นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ลำปาง และนางเกษสุนีย์ สรรพกิจกำจร ผู้สอบบัญชี
เข้าร่วมประชุม 3 ฝ่าย
ระหว่างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะกรรมการสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนบ้านจู้ด จำกัด เพื่อเสริมสร้างความพร้อมรับการตรวจสอบบัญชี
โดยให้สหกรณ์กำหนดผู้รับผิดชอบจัดทำบัญชี เพื่อให้สหกรณ์จัดทำบัญชีและ
งบการเงินได้ ณ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านจู้ด จำกัด อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปางติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional