Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ขอนแก่น ร่วมติดตามการตรวจประเมินระบบผลิตข้าว GAP ตามโครงการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรแบบแปลงใหญ่จังหวัดขอนแก่น    เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น
นำโดย นางหวานใจ สาแก่งทราย นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

ลงพื้นที่ติดตามการตรวจประเมินระบบผลิตข้าว GAP ตามโครงการ
ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรแบบแปลงใหญ่จังหวัดขอนแก่น

เพื่อชี้แจงผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการและแนวทางการดำเนินงานโครงการ
ปี 2559 พร้อมกันนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น ร่วมสอนแนะการจัดทำ
บัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพให้กับสมาชิกโครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิตแปลงใหญ่ อำเภอซำสูง เพื่อเสริมสร้างให้มีวินัยทางการเงิน
และใช้ข้อมูลทางบัญชีในการวิเคราะห์ต้นทุน
ณ ศาลาวัดบ้านห้วยเตย หมู่ 1
ตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น
ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ที่
http://www.moac.go.thเกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional