Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตท.4 จัดประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2559     เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558 นางสุนันทา เทพสาร นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ชำนาญการพิเศษรักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี
เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4
เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2558 และซักซ้อม
แนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 (Road map 59) และรับทราบ
ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 85 คน ณ ห้องวนารมย์
โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional