Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.แพร่ จัดประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงาน "แนวทางการปฏิบัติงาน Road Map ปี 2559”     เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่ นำโดย
นายสมศักดิ์ ตาทิพย์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่
เป็น
ประธานการประชุมการซักซ้อมแผนการปฏิบัติงาน "แนวทางการ
ปฏิบัติงาน Road Map ปี 2559”
เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการ
ปฏิบัติงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ตาม Road Map ปี 2559 แนวทาง
การปฏิบัติงานโครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชี โครงการเกษตรปราด
เปรื่องด้านบัญชี โครงการสร้างความยั่งยืนในการทำบัญชีต้นทุนอาชีพ
โครงการตามพระราชดำริ การบริหารงานงบประมาณ ตลอดจนเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจและร่วมกันกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน
ในภาพรวมของสำนักงานฯ ให้บรรลุตามเป้าหมายและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
โดยมีข้าราชการ พนักราชการ และลูกจ้างในสังกัด จำนวน 29 คน เข้าร่วม
ประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีแพร่

ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional