Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.พัทลุง ร่วมประชุมทางไกลเครือข่ายมหาดไทยผ่านระบบ Video Conference     เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง นำโดย
นางวิภา มิตรารมย์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง
เข้าร่วมประชุม
ทางไกลผ่านเครือข่ายมหาดไทย Video Conference
เพื่อชี้แจงและรับทราบ
สถานการณ์น้ำ และโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับ
ผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 โดยมีนายวินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดพัทลุง เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมโนรา ศาลากลางจังหวัด
พัทลุงติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional