Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ภูเก็ต จัดประชุมสำนักงานฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559     เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต นำโดย
นางจุฑามาศ เมืองสง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต
จัดประชุมสำนักงานฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559เพื่อแนะแนวทาง
การปฏิบัติงาน การครองตน ครองคน ครองงาน และเตรียมความพร้อม
การปฏิบัติงานในปี 2559 ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยเน้นให้ทำงาน
ตาม Road Map ปี’59
โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด
เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ภูเก็ต 2/3 ถนนกำนัน ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional