Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.จันทบุรี จัดประชุมเพื่อเสริมสร้างความพร้อมรับการตรวจสอบบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559     เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี จัดประชุม
เพื่อเสริมสร้างความพร้อมรับการตรวจสอบบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรี จำนวน 90 แห่ง เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติงานที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนด
โดยได้รับเกียรติจากนางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
พิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีเชี่ยวชาญ รักษาราชการ
แทนผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2
เป็นประธานเปิดการประชุม
และนางรัตติยา สวัสดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี เป็นผู้บรรยาย
ให้ความรู้ ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด อำเภอเมือง
จังหวัดจันทบุรีติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th
/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional