Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตท.5 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรของสหกรณ์โปรแกรมระบบสินค้าสำหรับสหกรณ์ Version 2.2 (Web Edition)    เมื่อวันที่ 27 – 29 กันยายน 2558 กลุ่มพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ที่ 5
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เสริมสร้างศักยภาพการบริหาร
จัดการสินค้าเกษตรของสหกรณ์ โปรแกรมระบบสินค้าสำหรับสหกรณ์ Version 2.2
(Web Edition) เพื่อส่งเสริมสหกรณ์ให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการทำงาน
ของระบบสินค้าสำหรับสหกรณ์ Version 2.2 (Web Edition) สามารถใช้เป็นเครื่องมือ
ช่วยบริหารจัดการสินค้าคงคลังได้ และตอบสนองความต้องการในการใช้ข้อมูลได้รวดเร็ว
ทันต่อเหตุการณ์
โดยได้รับเกียรติจากนางอังคณา มหคุณากร ผู้อำนวยการสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 เป็นประธานเปิดการอบรม
โดยมีบุคลากรจากกลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศสหกรณ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ จำนวน 7 แห่ง
รวม 14 คน
     ทั้งนี้
นายปราโมช ฉัตรพรรณรังสี นักวิชาการตรวจสอบบัญชีเชี่ยวชาญด้านการ
บัญชีและการสอบบัญชี
เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้
ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th
/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional