Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตท.9 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรของสหกรณ์     เมื่อวันที่ 28 - 30 กันยายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 จัดอบรม
เชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรของ
สหกรณ์
โดยมีข้าราชการจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 เป็นวิทยากร เพื่อให้
ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการทำงานของระบบสินค้า
สำหรับสหกรณ์ Version 2.2 (Web Edition) สามารถใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการ
บริหารสินค้าคงคลัง มีระบบบริหารจัดการที่ดีและตอบสนองความต้องการในการ
ใช้ข้อมูลได้รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์
อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมของสหกรณ์
ในการรองรับนโยบายรัฐบาลในการใช้สหกรณ์เป็นกลไกในการขับเคลื่อนสินค้าเกษตร
และได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นระหว่างผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร
โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 26 คน ณ ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional