Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.บึงกาฬ จัดโครงการประชุมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ระดับจังหวัด      เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ จัดโครงการ
ประชุมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ระดับจังหวัด ปี 2558
เรื่องซักซ้อม
แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมครูบัญชีในการสอนแนะการจัดทำบัญชี
ให้กับเกษตรกรในโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ ห้องประชุมสหกรณ์
การเกษตรบึงโขงหลง จำกัด ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
โดยมีครูบัญชีเกษตรกรอาสาเข้าร่วมประชุม จำนวน 13 คน
      ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวเป็นการเตรียมความพร้อมครูบัญชีอาสาที่มีศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้มีแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
โดยให้ครูบัญชีอาสารับทราบนโยบายโครงการฯ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในระหว่างเครือข่ายครูบัญชีอาสาและข้าราชการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ เกี่ยวกับเทคนิคการถ่ายทอดความรู้และการจูงใจ
ให้เกษตรกรทำบัญชี เพื่อจะได้ร่วมกันขับเคลื่อนงานส่งเสริมการจัดทำบัญชีสู่เกษตรกร
เป้าหมายในโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ต่อไปในอนาคต ในโอกาสนี้
สตส.บึงกาฬ ยังสร้างความเข้าใจในการดำเนินการตามโครงการพัฒนาภูมิปัญญาสู่
ต้นทุนอาชีพตาม Road Map 59
เพื่อให้ครูบัญชีได้รับทราบและร่วมกันกำหนดแผน
และเป้าหมายการดำเนินการในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้การทำงานดังกล่าวเกิดประโยชน์
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional