Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.บึงกาฬ ร่วมเป็นวิทยากรโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม     เมื่อวันที่ 7 - 18 กันยายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ
ร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกร
ชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม ตามแผนการถ่ายทอด
องค์ความรู้ของเกษตรกร ของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
จังหวัดบึงกาฬ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจ
ในการประกอบอาชีพเสริม และเพื่อให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งและสามารถ
พึ่งตนเองได้ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 2,180 คน
      ทั้งนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ โดยอาสาสมัครเกษตรด้าน
บัญชี (ครูบัญชี) ได้นำความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน
และบัญชีต้นทุนอาชีพ
ไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเซกา
อำเภอพรเจริญ อำเภอปากคาด อำเภอศรีวิไล อำเภอบึงโขงหลง อำเภอ
บุ่งคล้า และอำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional