Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.สระบุรี ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในโครงการเทิดพระเกียรติ"ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน”     เมื่อวันที่ 1 - 3 ตุลาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี ร่วมจัดนิทรรศการ
กับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) มวกเหล็ก สระบุรี
ภายใต้แนวคิด
"น้ำคือชีวิต ทำบัญชีเป็นนิจ ชีวิตจะมั่นคง" ในโครงการเทิดพระเกียรติ "ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า
ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน”
โดยนำเสนอนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการทำบัญชี
ครัวเรือนและบัญชีฟาร์ม โดยใช้บัญชีเป็นเครื่องมือที่สะท้อนให้เห็นพฤติกรรมของคนในครอบครัว
และชุมชน พร้อมทั้งสอนแนะให้ประชาชนตระหนักถึงการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ซึ่งจะสามารถ
ลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวได้ โดยมี นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ รองปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน
พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการ โดยมีนายสมบัติ ขุนทอง
และนายธวัชชัย หอมกระแจะ อาสาสมัครครูบัญชีของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี
ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์การทำบัญชีสู่ความพอเพียง ณ อาคารอเนกประสงค์
อ.ส.ค. อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรีติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional