Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
          กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมให้บริการปรึกษาแนะนำด้านบัญชี
เสริมสร้างวินัยทางการเงินที่ดี ในงาน"สุดยอด SMEs ของดีทั่วไทย”
และงาน"นวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs” ณ ตลาดคลอง
ผดุงกรุงเกษม

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมให้บริการปรึกษา สอนแนะความรู้ในการจัดทำ
บัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูก
ต้องในการจัดทำบัญชี และส่งเสริมให้ประชาชนสามารถจัดทำบัญชีได้ ใช้
บัญชีเป็น และสามารถนำไปใช้วางแผนการใช้จ่ายของตนเองและครอบครัว
เสริมสร้างวินัยที่ดีทางการเงินและเพิ่มเงินออม โดยออกบู๊ธนิทรรศการด้าน
บัญชี ในการจัดงานตลาดนัดสินค้าชุมชน "ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม” ข้าง
ทำเนียบรัฐบาล ภายใต้ชื่องาน "สุดยอด SMEs ของดีทั่วไทย” กำหนดจัด
งานระหว่างวันที่ 2 – 25 ตุลาคม 2558 และงาน"นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ไทยเพื่อ SMEs” กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 3 – 25 ตุลาคม 2558 ระหว่าง
เวลา 10.00-20.00 น
.
          ทั้งนี้ งาน"สุดยอด SMEs ของดีทั่วไทย” และงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ
SMEs จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของหน่วยงานในสังกัดและเครือข่ายของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
รวมถึงการจำหน่ายสินค้าและบริการที่ได้รับพัฒนาโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้าง
โอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs นักวิจัย นักพัฒนา นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึ
งผลงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ รวมถึงผู้ผลิตสินค้าและผู้ขายมีโอกาสได้ซื้อขายสินค้าวิทยา
ศาสตร์ รวมถึงการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วย โดยมีหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐจากกระทรวงต่างๆ และภาคเอกชน ร่วมให้การสนับสนุน จัดนิทรรศการเสริมสร้างความรู้
และจำหน่ายสินค้าต่างๆ และจะมีพิธีเปิดงานในวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2558 เวลา 17.00 น. โดย
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ณ เวทีตลาดคลองผดุง
กรุงเกษม กรุงเทพมหานคร ข้างทำเนียบรัฐบาล.
 

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional