Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.นครศรีธรรมราช จัดประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมครูบัญชีอาสา      เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช จัดประชุม
อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) ระดับจังหวัด ปี 2558 เพื่อถ่ายทอดนโยบาย
การดำเนินงานโครงการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรและระบบส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ครูบัญชีได้รับทราบและเป็นการเตรียม
ความพร้อมครูบัญชีในการทำหน้าที่เป็นวิทยากรอบรมสอนแนะการจัดทำบัญชีให้กับเกษตรกร
เป้าหมายในปีงบประมาณ 2559 โดยได้รับเกียรติจากนางสาวนารี แซ่เฮ่ง หัวหน้าสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช นายเกียรติศักดิ์ นารีเลิศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ และนางบุญเรือน ทองจำรัส ครูบัญชีอาสาสมัครด้านบัญชี เป็นวิทยากร
บรรยายให้ความรู้
ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช อำเภอพระพรหม
จังหวัดนครศรีธรรมราชติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional