Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.บึงกาฬ ศึกษาดูงาน สตส.เพชรบูรณ์    เมื่อวันที่ 23 - 24 กันยายน 2558 บุคลากรของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ
ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบูรณ์
อำเภอเมือง จังหวัด
เพชรบูรณ์ ตามแผนพัฒนาองค์กร หลักสูตร "การพัฒนาทีมงาน” ประจำปีงบประมาณ
2558 ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พ.ศ.2557 –
2559 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการแก่บุคลากรของกรม มิติที่ 5
คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
การทำงานของบุคลากรในสังกัด และเพื่อให้บุคลากรในสังกัดได้ทำกิจกรรมสัมพันธ์
ร่วมกันติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional