Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
กตส.ร่วมแถลงข่าวงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2558      เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2558 นางอาภัสสร ลิ้มตระกูล ผู้อำนวยการกลุ่ม
ประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เข้าร่วมการแถลงข่าว
งานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2558
โดยมี ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์
ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
พร้อมด้วยพลตรีวัชระ นิตยสุทธิ์ ประธานกรรมการเชื่อมโยงเครือข่ายฯ
นายอนันต์ ชาตรูประชีวิน ผู้จัดการใหญ่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย จำกัด ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
นายเสกสรร โสภารัตน์ ประธานกรรมการชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด
และนายประดิษฐ์ พลหงส์ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด
ร่วมแถลงข่าว
ณ ห้องประชุม 1 อาคารหอประชุม กรมประชาสัมพันธ์
กรุงเทพมหานคร
       ทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญ
ของการประหยัดและการออม ทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการที่
จะระดมเงินออมในภาคประชาชน โดยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
จำกัด (ชสอ.) ร่วมกับ ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชมรม
สหกรณ์ออมทรัพย์ทุกภูมิภาค สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด และสหกรณ์
ออมทรัพย์ทั่วประเทศ เป็นเจ้าภาพในการจัดงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2558
ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2558 ณ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งได้กำหนดจัดกิจกรรม
เดินรณรงค์วันออมแห่งชาติ การระดมเงินออมของ ชสอ. และสหกรณ์ออมทรัพย์
ทั่วประเทศ กิจกรรมส่งเสริมคำคุณธรรม "สามัคคี” ของสหกรณ์ออมทรัพย์
การสัมมนาวิชาการ และกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์และพิธีเปิดงานวันออมแห่งชาติ
เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนของประเทศได้มองเห็นและเข้าใจในความสำคัญ
ของการออมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของขบวนการสหกรณ์ไทย

ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional