Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ศรีสะเกษ จัดประชุมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) ระดับจังหวัด ปี 2558       เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ
นำโดย นางจุไรรัตน์ เทพบุรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
ศรีสะเกษ
พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด
จัดประชุมอาสาสมัครเกษตร
ด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) ระดับจังหวัด ปี 2558 เรื่อง "การซักซ้อม
แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมครูบัญชีในการสอนแนะ
การจัดทำบัญชีให้กับเกษตรกรในโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบ
แปลงใหญ่”
เพื่อเป็นการถ่ายทอดนโยบายการดำเนินงานโครงการปรับ
โครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรและระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
และเตรียมความพร้อมครูบัญชีในการทำหน้าที่เป็นวิทยากรอบรมสอนแนะ
การจัดทำบัญชีให้กับเกษตรกรเป้าหมาย
โดยมีครูบัญชี ข้าราชการ และ
พนักงานราชการ จำนวน 47 คน เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการฯ ต่อไป
ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional