Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.สุราษฎร์ธานี จัดโครงการประชุมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) ระดับจังหวัด ปี 2558     เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุราษฎร์ธานี
จัดโครงการประชุมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) ระดับ
จังหวัด ปี 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อม
ครูบัญชีในการสอนแนะการจัดทำบัญชีให้กับเกษตรกรในโครงการส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่
โดยมี นายเกษม สมัยแก้ว เกษตรและสหกรณ์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุม
และ นายกำสิทธิ์ บัวสมุย หัวหน้า
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนางรัตนาภรณ์ ชัยรัตนวงศ์
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ และนางอุบล บัวสมุย นักวิชาการ
ตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้
ณ ห้องประชุม
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุราษฎร์ธานี


ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional