Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


รตส. รับมอบงาน     เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 นางนฤมล พนาวงศ์ รองอธิบดีกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ รับมอบงาน
จากนายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์
ซึ่งจะไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมี ผู้บริหารกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ อาคาร 1 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional