Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.แพร่ จัดโครงการประชุมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ระดับจังหวัด เตรียมความพร้อมสอนแนะโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่     เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่ นำโดย
นายสมศักดิ์ ตาทิพย์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่
พร้อมด้วย
บุคลากรในสังกัด
จัดโครงการประชุมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี)
ระดับจังหวัด ประจำปี 2558 เรื่อง "ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อ
เตรียมความพร้อมครูบัญชีในการสอนแนะการจัดทำบัญชีให้กับเกษตรกร
ในโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่"
เพื่อถ่ายทอดนโยบาย
การดำเนินงานโครงการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรและระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้งเตรียม
ความพร้อมครูบัญชีในการทำหน้าที่เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ การถอด
บทเรียนไว้เป็นต้นแบบเพื่อสอนแนะการจัดทำบัญชีให้กับเกษตรกรเป้าหมาย
ในโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่
โดยมีครูบัญชีอาสา จำนวน
20 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่

ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional