Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตท.4 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรของสหกรณ์ version 2.2     เมื่อวันที่ 27 – 29 กันยายน 2558 นางนิตยา พลประจักษ์ ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4
เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรของสหกรณ์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการทำงาน ส่งเสริม
และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของระบบสินค้าสำหรับสหกรณ์ version 2.2
สามารถใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารสินค้าคงคลัง มีระบบบริหารจัดการที่ดี
และตอบสนองความต้องการในการใช้ข้อมูลได้รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ เป็นการ
เตรียมความพร้อมของสหกรณ์ในการรองรับนโยบายรัฐบาลในการใช้สหกรณ์
เป็นกลไกในการขับเคลื่อนสินค้าเกษตร แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นระหว่าง
ผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสหกรณ์
ให้ใช้โปรแกรมระบบสินค้าสำหรับสหกรณ์ version 2.2 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจากจังหวัดอุบลราชธานี ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ ยโสธร
อำนาจเจริญ และศรีสะเกษ จำนวน 49 คน


ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional